Privacybeleid

VONDELING Inspectietechniek & Training vof VONDELING Inspectietechniek & Training vof, gevestigd aan Nijverheidsweg 14 7991 CZ Dwingeloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.blusmiddelen.nl Nijverheidsweg 14 7991 CZ Dwingeloo +31521594533

R. Vondeling is de Functionaris Gegevensbescherming van VONDELING Inspectietechniek & Training vof Hij/zij is te bereiken via rvondeling@blusmiddelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VONDELING Inspectietechniek & Training vof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blusmiddelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VONDELING Inspectietechniek & Training vof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

VONDELING Inspectietechniek & Training vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VONDELING Inspectietechniek & Training vof) tussen zit. VONDELING Inspectietechniek & Training vof gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Visual Relatiebeheer (voor registratie van gegevens welke voor diensten van de klant noodzakelijk zijn te bewaren)
  • Exact Boekhouding (voor financiële afhandeling van diensten van de klant).
  • NIBHV Examenregistratie (voor registratie van gegevens welke voor diensten van de klant noodzakelijk zijn te bewaren)
  • Mastercheck (voor registratie van gegevens welke voor diensten van de klant noodzakelijk zijn te bewaren)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De minimale termijn die gehanteerd wordt voor opslag van gegevens is vijf jaar. Na vijf jaar worden slechts data bewaard welke aantonen dat er een vorm van contact heeft bestaan.  Er zullen geen gegevens bewaard worden welke aan diensten herleidbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als deze reeds op de hoogte zijn van deze gegevens en/of zij daar een belang bij hebben naar aanleiding van de uitgevoerde dienst. Deze derde dient ten alle tijde ook bekend te zijn bij de persoon waarvan de gegevens verstrekt worden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de resultaten van de diensten van VONDELING Inspectietechniek & Training vof  aan te tonen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VONDELING Inspectietechniek & Training vof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VONDELING Inspectietechniek & Training vof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blusmiddelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VONDELING Inspectietechniek & Training vof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VONDELING Inspectietechniek & Training vof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blusmiddelen.nl

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– VONDELING Inspectietechniek & Training vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
VONDELING Inspectietechniek & Training vof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, vijf jaar voor persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot de geleverde dienst.
VONDELING Inspectietechniek & Training vof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VONDELING Inspectietechniek & Training vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
VONDELING Inspectietechniek & Training